COM gestockter Diplexer fuer den Frequenzbereich 380-960/1425-2690 MHz, DC Durchlass smart bypass, Anschluss 4.3-10 female
Andrew Wireless System GmbH

COM gestockter Diplexer fuer den Frequenzbereich 380-960/1425-2690 MHz, DC Durchlass smart bypass, Anschluss 4.3-10 female

Supplier order number: E14F05P59
pei tel order number: 7000 00751321